Loading

Liderzy z Podkarpacia

W dniu 25.05.2012 gościliśmy grupę 44 osobową LIDERÓW WIEJSKICH W RAMACH PODKARPACKIEGO PROGRAMU ODNOWY WSI NA LATA 2011-2016. Województwo podkarpackie weszło do programu Odnowy Wsi niedawno, więc nasze przykłady były dobrymi wzorcami jak można wykorzystać zasoby, które wieś posiada do dalszego rozwoju.

Czytaj więcej...

Spotkanie z liderami LGD

W dniach 11-12.05.2012  w Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie odbyło się szkolenie oraz warsztaty dla lokalnych liderów z terenu gminy Świdnica, Jaworzyna Śląska i Żarów w zakresie - Zasady funkcjonowania LGD,

Czytaj więcej...

Ależ to byli goście..

W piękne przedpołudnie w piątek 20 kwietnia mieliśmy zaszczyt gościć 52-osobową grupę z pięciu Gmin, Prusice, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Zawonia oraz Wisznia Mała z panią prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich Katarzyną Jarczewską.

Czytaj więcej...

STATUT STOWARZYSZENIA

dokument w formacie pdf do pobrania TU

 

STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Trzy sosny”.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest wieś Bystrzyca Górna, gmina Świdnica, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bystrzycy Górnej 23.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić również działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.

§ 4


Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

1.Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
2.Może pozostawać członkami tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2.Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.


§ 7
Stowarzyszenie może używać pieczęci, loga i druków firmowych zgodnie ze wzorem określonym w uchwale Zarządu oraz właściwymi przepisami. Może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne.
§ 8

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.Dochód z działalności jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 9
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta Powiatu Świdnickiego.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 10
1.Celem Stowarzyszenia jest:
1. promowanie wsi Bystrzyca Górna, jej mieszkańców oraz klubów, organizacji, instytucji  i zespołów działających na jej terenie;
2. wspieranie Lokalnych Grup Działania wsi Bystrzyca Górna i upowszechnianie idei odnowy i rozwoju wsi z zachowaniem niepowtarzalnej tożsamości wsi i wartości życia wiejskiego przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i materialnego wsi
3. aktywizowanie, integrowanie i mobilizowanie środowiska lokalnego;
4. działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i inwalidów;
5. popularyzacja wiedzy o Bystrzycy Górnej, regionie i Polsce;
6. upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy i osiągnięć artystycznych, kulturalnych, sportowych i pedagogicznych klubów, zespołów, organizacji i instytucji działających  na terenie wsi Bystrzyca Górna
7. wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu miłości folkloru i kultury narodowej;
8. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości chrześcijańskiej, narodowej i kulturowej;
9. opieka nad zabytkami Bystrzycy Górnej i okolic;
10. wspieranie rozwoju kulturalnego, sportowego i edukacyjnego na różnych szczeblach kształcenia bez względu na wiek;
11. budowanie pomostu międzypokoleniowego poprzez współpracę różnych grup wiekowych;
12. eliminowanie zagrożeń w życiu społecznym – alkoholizm, narkomania, demoralizacja dzieci i młodzieży, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania tych problemów;
13. podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości;
14. działania na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobocia;
15. propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;
16. upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu oraz dążenie do rozwoju dyscyplin sportowych i podnoszenie poziomu sportowego we wsi Bystrzyca Górna i okolicach;
17. rozwój krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku;
18. promowanie i rozpowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży:
19. tworzenia możliwości poprawy warunków życiowych osób niepełnosprawnych i inwalidów, zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym wsi;
20. podejmowanie inicjatyw społeczno - gospodarczych w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego;
21. promocja zdrowia;
22. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom i innym zagrożeniom miejscowym, zagrożeniom ekologicznym związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, w tym powodzi;
23. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych;
24. pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;
25. podejmowanie działań innowacyjnych;
26. wspieranie rozwoju agroturystyki oraz baz noclegowych na terenie wsi i w okolicach;
27. współpraca z placówkami oświatowymi i opiekuńczo – wychowawczymi działającymi na terenie kraju i za granicą;
28. podnoszenie poziomu estetyki wsi ;
29. realizowanie innych celów wynikających z bieżących potrzeb wsi Bystrzyca Górna.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie  seminariów, szkoleń, kursów, konferencji i konkursów o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, edukacyjnym i popularnonaukowym;
2. organizowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
3. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych  w różnorodnych formach; książki, czasopisma, broszury, biuletyny, płyty, kasety, kartki, widokówki, strony WWW  lub z zastosowaniem innych nośników informacji związanych z celami Stowarzyszenia;
4. organizowanie warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych dla mieszkańców a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży;
5. wspieranie twórczości regionalnej, lokalnej i sztuki kulinarnej;
6. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej;
7. organizowanie i wspieranie imprez charytatywnych;
8. pomoc w wypełnianiu druków urzędowych;
9. organizowanie i finansowanie wycieczek dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych;
10. stała praca z osobami z każdej grupy wiekowej i społecznej na polu zagospodarowania czasu wolnego;
11. organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną i zachowaniem miejsc i obiektów dziedzictwa narodowego i kulturowego, miejsc pamięci i innych o znaczącej wartości dla obszaru o którym mowa w § 2 ust.1;
12. organizowanie zawodów, szkoleń i imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych związanych z lokalną działalnością sportową, turystyczną i rekreacyjną, organizowanie treningów, turniejów, festynów, kursów oraz innych zajęć związanych ze sportem i kulturą fizyczną,;
13. organizowanie kiermaszów, festynów i stoisk służących do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
14. organizowanie imprez okolicznościowych i rozrywkowo-kulturalnych z okazji świąt kościelnych  i świeckich na terenie wsi Bystrzyca Górna;
15. organizowanie wszelkich przedsięwzięć wspierających ochronę, zachowanie, właściwe korzystanie i promocję środowiska naturalnego;
16. czynne uczestnictwo w programie Odnowy Wsi i współpracę z Lokalnymi Grupami Działania;
17. współpracę z organami samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz z instytucjami państwowymi, pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, kościołem, związkami wyznaniowymi i innymi organizacjami w zakresie realizacji przedsięwzięć określonych statutowo;
18. organizowanie występów i pokazów osiągnięć mieszkańców Bystrzycy Górnej oraz klubów, organizacji, instytucji i zespołów działających na jej terenie;
19. popularyzowanie osiągnięć naukowych, zawodowych, artystycznych i sportowych mieszkańców Bystrzycy Górnej oraz klubów, organizacji, instytucji i zespołów działających na jej terenie;
20. podejmowanie działań mających na celu nawiązanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
21. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zagrożeń w tym także powodzi;
22. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie estetyki wsi;
23. prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisów;
24. fundowanie stypendiów;
25. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
26. opieka nad osobami starszymi i samotnymi.

3. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje również poprzez:

PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów,
PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
PKD 43 - Roboty budowlane specjalistyczne;
PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 73.1 – Reklama;
PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną;
PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie;
PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
PKD 18.11.Z - Drukowanie gazet;
PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
PKD 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
PKD 47.1.1Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.6.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
PKD 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
PKD 58.11.Z - Wydawanie książek;
PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet;
PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
PKD 59.12.Z - Działalność  postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
PKD 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
PKD 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych;
PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;
PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
PKD 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
PKD 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
PKD 85.59.A - Nauka języków obcych;
PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
PKD 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
PKD 93.12.Z - Działalność klubów sportowych;
PKD 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
PKD 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§ 11
Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.
§ 12
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2.Stowarzyszenie posiada następujących członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
      
§ 13

1. Nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.
2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z powodu:
a. dobrowolnej rezygnacji  pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b.  z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 1 roku kalendarzowego,
c. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
e. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
f. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 Członkowie zwyczajni
§ 14
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i wyznaczonym przez Zarząd terminie opłaci obowiązujące składki.
2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W  razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a. akceptować cele statutowe Stowarzyszenia
b. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
c. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
d. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
e. regularnie opłacać składki członkowskie,
f. wypełniać zadania wynikające z posiadanych praw.
4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
    a.   wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
    b.   korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
    c.   składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
    d.   brać udział w zebraniach, wykładach i innych imprezach organizowanych przez             Stowarzyszenie.     

Członkowie wspierający

§ 15
1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową,
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
Członkowie honorowi
§ 16
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

§ 19
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie, w posiedzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby uprawnionych, wówczas w posiedzeniu zwołanym w drugim terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej 15 minut po pierwszym terminie.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
       a.  z własnej inicjatywy,
       b.  na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
       c.  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych     Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
j. ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich.

Zarząd

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, niniejszym statutem oraz przepisami prawa, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją prace przed Walnym Zebraniem Członków
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków i składa się z 7 osób, w tym z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz 3 członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.


§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
     a.  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
     b.  realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
     c.  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
     d.  planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
     e.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
     f.   przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
     g.  zwoływanie Walnego Zebrania.
     
Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków i składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia                                                      
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
      a.  składki członkowskie,
      b.  darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,    
           ze sponsoringu,                                
      c.  dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
      d.  wpływy z działalności statutowej,
      e.  dochody z majątku Stowarzyszenia,
      f.  dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje  Zarząd.
 4. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia jego
członkom, członkom organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych  dalej „osobami bliskimi";
b) zbywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Sposób reprezentacji

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu, w tym prezes, działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 30 sierpnia 2010 r.
Komitet Założycielski Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny”

 

 

 

Mamy witacze

dsc00084.jpg"Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej Trzy sosny" wzięło udział w otwartym konkursie na realizację zadnia publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn."Przedsięwzięcie promujące ideę odnowy wsi". Napisaliśmy projekt, który zawierał przygotowanie dwóch tablic informacyjnych - witaczy

Czytaj więcej...

Kartka z kalendarza


Wtorek, 21. Marca 2023
Początek wiosny
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Filemon, Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Zodiak: Baran

Kontakt

Administrator
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teraz na stronie

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
2695382